Kopiowanie AKT KRS

OkKRS

zajmuje się szybkim pozyskiwaniem kopii akt rejestrowych podmiotów z KRS, RHB, RSA, RF w całej Polsce. Dostarczamy też odpisy z KRS, RDN i KRK. Posiadamy oddziały miejscowe przy każdym wydziale KRS. Dzięki dobrej organizacji pracy, szybkości i niezawodności możemy pomóc w dostarczeniu akt na potrzeby procesów, due diligence czy oceny wiarygodności finansowej podmiotów ich aktywności korporacyjnej. Naszymi stałymi klientami są kancelarie prawne, podatkowe, biura księgowe, biegli rewidenci oraz przedsiębiorcy. Dzięki siatce oddziałów miejscowych zdobędziemy kopie akt w jak najkrótszym terminie. Nasza usługa sprawdza się szczególnie w przypadku napiętych terminów procesowych, braku możliwości dojazdu do sądu, czy braku komórki administracyjnej w biurze czy kancelarii, którą naszą usługą zastępujemy.

Pozyskiwanie sprawozdań finansowych SPÓŁEK z całej POLSKI

Zadzwoń i zamówić akta z całej Polski

TAGI:

rejestr krs

krs wrocław

krs gdańsk

krs lublin

krs rzeszów

krs katowice

krs częstochowa

krs poznań

krs gliwice

krs opole

krs białystok

krs kraków

krs bydgoszcz

krs toruń

krs łódź

krs szczecin

krs olsztyn

odpisy z KRS

krs zielona góra

dokumenty z KRS

krs odpisy

aktualny odpis z krs

kopie akt rejestrowych

wyciąg z krs

krs on line

KRS Warszawa

pełny odpis z krs

jak uzyskać odpis z krs

dokumenty krs

rejestr stowarzyszeń krs

krs w lublinie

KRS Szczecin

Krajowy Rejestr Sądowy jak zamówić akta

jak zamówić akta spółki z KRS

zamówienie sprawozdania finansowego z KRS

dokumenty z RF

dokumenty z RSA

dokumenty z RHB

kopie dokumentów z KRS

dokumenty rejestrowe KRS

fotokopie z KRS

czytelnia KRS kopiowanie akt

zamawianie akt rejestrowych KRS

zamówienie odpisów akt z KRS

zdjęcia akt z KRS

zamówienie uchwał z akt KRS

kopie akt z RHB

zamówienie kopii akt z KRS

kopie akt z KRS

kopiowanie akt rejestrowych

zamówienie fotokopii akt z KRS

kopiowanie akt sądowych

czytelnia akt krs

ok krs

krs świdnik

krs lublin wydział gospodarczy

Zobacz jakie to łatwe!

Z historii długów
Historii zaległości czy zobowiązań możemy szukać w zarówno w aktach
rejestrowych podmiotu jak i w odpisie z KRS.
W aktach rejestrowych badając sprawozdanie będziemy widzieć aktywa,
pasywa jak i zobowiązania. W sprawozdaniu zarządu, jakie przedstawia
się wspólnikom również winno być wskazane, czy spółka ma problemy z
płatnościami lub zmaga się ze ściągalnością swoich wierzytelności (co
może mieć wpływ w dłuższym czasie na jej zdolność finansową).
Sprawozdanie zarządu jest składane do KRS wraz ze sprawozdaniem
finansowym
Dodatkowo należy zbadać w aktach rejestrowych, czy spółka podjęła
uchwałę w przedmiocie dalszego istnienia, gdyż jeżeli bilans
sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów
zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd
jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu
powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.
Natomiast w odpisie z KRS w Dziale 4 rejestru przedsiębiorców można
odnaleźć:
* zaległości podatkowe i celne objęte egzekucją, jeżeli dochodzona
należność nie została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia
egzekucji; datę wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość
pozostałych do wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;
* należności, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, objęte egzekucją, jeżeli dochodzona należność nie
została uiszczona w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji; datę
wszczęcia egzekucji tych należności oraz wysokość pozostałych do
wyegzekwowania kwot, datę i sposób zakończenia egzekucji;
* oznaczenie wierzyciela podmiotu oraz jego wierzytelność, jeżeli
posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko podmiotowi i nie został
zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia
świadczenia; w przypadku wierzytelności solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszący o dokonanie wpisu z
zaznaczeniem, że jest to wierzytelność wynikająca z zobowiązania
solidarnego;
Z tym, iż powyższe dane wpisywane są na wniosek wierzyciela, a
zgłoszenie danych wskazanych w punkcie 1 i 2 jest obowiązkowe.
Uwaga! Nie wszyscy wierzyciele pamiętają o możliwości wpisania
dłużnikowi do odpisu z KRS, iż jest on dłużnikiem. Taki wpis jest dla
spółek bardzo niewygodny, gdyż o ile o toczących się postępowaniach
egzekucyjnych mogą dowiedzieć się inni wierzyciele posiadający już
tytuł wykonawczy, to przyszli kontrahenci już nie. Wypadałoby
wprowadzić zwyczaj wpisywania swoich wierzytelności do odpisu z KRS
(czego nie należy mylić z wpisem do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych, gdyż jest to odrębna kwestia).
Natomiast z urzędu wpisywane są informacje o:
* zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie
ogłoszenia upadłości poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy
sądowego lub zarządcy przymusowego i jego zmianach, zawieszeniu
prowadzonych przeciwko dłużnikowi egzekucji, a także o oddaleniu
wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek
niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania;
* umorzeniu egzekucji sądowej lub administracyjnej prowadzonej
przeciwko przedsiębiorcy, z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska
się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.


Zapytaj komornika
Mając już tytuł egzekucyjny bądź wykonawczy można skierować zapytanie do komornika lub innego organu egzekucyjnego o udzielenie informacji o postępowaniach egzekucyjnych, jakie toczą się przeciwko dłużnikowi. Można prosić o udzielenie informacji: czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, to jakie są sposoby egzekucji oraz jaka jest wysokość egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy - patrz ramka.

Tytułem egzekucyjnym jest m.in.:
* orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu
wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
* orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające
natychmiastowemu wykonaniu,
* wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;
* ugoda przed mediatorem,
* inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają
wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
* akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który
obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy
oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też
obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu,
nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty,
uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;
* akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który
obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie
wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej,
gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia
przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub
część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może
wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Uwaga! Tytułem wykonawczym jest natomiast tytuł egzekucyjny opatrzony
w klauzulę wykonalności.

Wyjawienie majątku
Można żądać przed sądem wyjawienia majątku przez dłużnika na etapie
postępowania egzekucyjnego, ale także przed wszczęciem egzekucji,
jeżeli wierzyciel uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni
swej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających
dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy.

Wyjawienie majątku polega na złożeniu przez dłużnika przed sądem
wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują,
jak i przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych -
patrz ramka.

Jak będzie
Od 3 maja 2012 roku (zmiana przepisów procedury cywilnej) będzie
można wystąpić z wnioskiem o wyjawienie majątku również w sytuacji,
gdy wierzyciel po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwie dłużnika do
zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełni świadczenia w terminie
14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.
Będzie to dobry sposób na szybkie uzyskanie informacji o składnikach
majątkowych dłużnika. Taki wykaz będzie pomocny dla komornika w
skutecznym dokonywaniu zajęć, gdyż w postępowaniu egzekucyjnym co do
zasady komornik działa na wniosek wierzyciela i zajmuje te składniki
majątkowe bądź rachunki bankowe, które zostaną mu wskazane we wniosku egzekucyjnym, z zastrzeżeniem oczywiście sytuacji, gdy zleca się
komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem.

Grzywna, likwidator, kurator
Nie wszyscy pamiętają o szczególnych przepisach sankcyjnych w
przypadku nie wykonywania obowiązków ustawowych przez spółkę. Jeżeli
sąd stwierdzi, że wniosek o wpis do KRS lub dokumenty, których
złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu,
sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając
dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny
przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji
świadczeń niepieniężnych. W razie niewykonania obowiązków w tym
terminie, sąd rejestrowy nakłada grzywnę na obowiązanych. Grzywna
może być ponowiona.
Jeżeli wezwanie oraz nałożenie grzywny nie spowodują złożenia wniosku
o wpis lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, a w KRS
jest zamieszczony wpis niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, sąd
rejestrowy wykreśla ten wpis z urzędu. Jeżeli pomimo stosowania grzywny, osobowa spółka handlowa wpisana do KRS nie wykonuje obowiązków określonych powyżej sąd rejestrowy z urzędu może, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

Jeżeli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do rejestru
przedsiębiorców nie wykonuje obowiązków, o których mowa powyżej, sąd
rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający roku. Kurator jest obowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia czynności wymaganych do wyboru lub powołania władz osoby prawnej.

Dodatkowo kurator może podjąć czynności zmierzające do likwidacji
osoby prawnej, jeżeli nie dojdzie do wyboru lub powołania jej władz w
terminie trzech miesięcy od dnia ustanowienia kuratora albo wybrane
lub powołane władze nie wykonują obowiązków, o których mowa powyżej.
Co w rejestrze dłużników

Warto sprawdzić również kontrahenta bądź kandydata na pracownika w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Jest on jednym z rejestrów
prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy, dostęp jest jawny i
scentralizowany - patrz ramka.

Z urzędu i na wniosek
Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:
* osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono
ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został
prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego
dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo
umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub
administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy
wyższej od kosztów egzekucyjnych;
* wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za
zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce
komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o
ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu,
że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
* dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w
trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;
* osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz
pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub
pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub
spółdzielni. Możliwe jest również dokonanie wpisu na wniosek wierzyciela, który posiada tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej (dłużnikowi), który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

Jak przedsiębiorca może sprawdzić swoich kontrahentów
POSTĘPOWANIE I Dostęp do akt rejestrowych spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym nie jest scentralizowany, ale za to jest jawny. Dużo mówią one nie tylko o stanie finansowym firmy.


Stan sytuacji finansowej spółki wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-
akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej można
spróbować ocenić przez analizę ich sprawozdań finansowych.

Analiza sprawozdań

Każdy z tych podmiotów jest zobowiązany do składania sprawozdań
finansowych do swoich akt rejestrowych prowadzonych w sądzie
rejonowym właściwym dla jego siedziby. Dostęp do akt rejestrowych nie
jest scentralizowany, ale za to jest jawny.
Uwaga! Każdy może zamówić akta, przeglądać je, robić fotokopie i kopie (za zgodą sądu).
Dodatkowo wraz ze sprawozdaniem finansowym składa się sprawozdanie
zarządu z działalności spółki, w którym zarząd opisuje zazwyczaj
działania i strategie spółki podjęte w poprzednich latach oraz
strategie rozwoju spółki. Również dostęp do tych danych jest jawny.

W odległym mieście

Zdarza się, że pracownicy spółki nie mają czasu pojechać na badanie
akt rejestrowych kontrahenta lub konkurenta które znajdują się w tym
samym mieście co spółka, nie mówiąc już o mieście oddalonym o
kilkadziesiąt lub kilkaset kilometrów. Doliczając koszty podróży,
czas i mało popularną praktykę sprawdzania innych spółek zarządy
zwykle odstępują od tego typu działań, ignorując jawne dane o stanie
finansowym kontrahenta czy konfliktach między wspólnikami. Może to
niestety skutkować zarzutem wobec zarządu, iż przez zaniechania
działał na szkodę spółki, a co gorsze również roszczeniem
odszkodowawczym - patrz ramka


Są spółki, które mają analityków akt przy każdym sądzie rejonowym KRS
w Polsce i globalnie zajmują się pozyskiwaniem fotokopii (zdjęć) lub
kserokopii akt rejestrowym wszystkich podmiotów zarówno z aktualnego
rejestru KRS, jak i danych archiwalnych ze starego Rejestru
Handlowego B (RHB), Rejestru Spółdzielni A (RSA), jak i Rejestru
Fundacji (RF). Jeżeli akta są dostępne i nie trzeba czekać np. na ich
przyniesienie z archiwum, to wykonanie zdjęć dla klienta może się
odbyć jeszcze w dniu zlecenia.

Nie ma sprawozdania

Każda spółka wpisana do KRS jest zobowiązana ustawowo składać
sprawozdanie finansowe do akt zgodnie z przepisami o rachunkowości i
ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Zaniechanie tego obowiązku może
skutkować grzywną, ale jest też ważną informacją dla zainteresowanej
spółki odnośnie wykonywania obowiązków przez kontrahenta i jego
rzetelności.
Uwaga! Brak sprawozdań może oznaczać bałagan, konflikt,
niesumienność, nieterminowość czy np. przestój w działalności
kontrahenta.
Zdarza się, że spółki celowo nie składają sprawozdań do KRS (by nie
publikować swoich danych), świadomie narażając się na grzywnę. Liczą,
iż jej wysokość będzie niższa od wartości danych, jakie konkurenci
mogliby uzyskać dzięki analizie sprawozdania. W takiej sytuacji
możliwe jest złożenie zawiadomienia do sądu w celu wszczęcia
procedury przymuszającej. Sąd w pierwszej kolejności wezwie
kontrahenta do złożenia sprawozdania wyznaczając 7 dniowy termin na
wykonanie obowiązku pod rygorem wymierzenia grzywny (która może być
ponawiana). Jeżeli pomimo stosowania grzywien osoba prawna wpisana do
rejestru przedsiębiorców (spółka z o.o. lub spółka akcyjna) nie
wykonuje dalej swojego obowiązku, sąd rejestrowy może ustanowić dla
niej kuratora. Co oznacza oczywiście chociażby czasową utratę
kontroli nad spółką.

Inne dokumenty

Oceniając kontrahenta warto zastanowić się również, jaka jest
sytuacja wewnętrzna w spółce, co może rzutować na rozmowy
negocjacyjne jak i na późniejsze wykonanie umowy przez drugą stronę.
Jeżeli jest spór np. co do wyboru członka zarządu wpisanego do
rejestru, wyboru składu rady nadzorczej czy np. dopłat warto o tym
wiedzieć. Taka informacja może skutkować tym, że przyśpieszymy
rozmowy negocjacyjne z przychylnym dla nas członkiem zarządu,
odstąpimy od nich lub ewentualnie postawimy twardsze warunki w
sytuacjach niepewnych np. możemy żądać zabezpieczenia w postaci
poręczeń czy weksli.
Uwaga! W tym celu można zlecić pozyskanie z akt rejestrowych spółek
kopii protokołów posiedzeń wspólników i podejmowanych uchwał.


Powiązania kapitałowe i osobowe
Zdarza się, że wspólnicy tworzą tzw. łańcuchy spółek. Jeżeli jedna
upada lub zostaje zlikwidowana, to tworzą kolejną „czystą”, aby już
na jej konto działać na rynku. Lecz w KRS „wszystko zostaje” i nawet
akta zlikwidowanych czy upadłych spółek można przeanalizować - patrz
ramka.


Najpierw upada kontrahent, potem poręczyciel
Warto więc obok samej spółki sprawdzić wspólników, bo de facto z
nimi będziemy mieli do czynienia.
Można odnaleźć historię aktywności wspólnika w KRS i dokonać analizy
jego przeszłości korporacyjnej, z uwzględnieniem historii spółek, w
których działał.
Łańcuchy spółek są niebezpieczne w sytuacji poręczeń. Zdarza się, iż
przy dużych kontraktach w celu zabezpieczenia roszczeń kontrahent
proponuje zabezpieczenie w postaci poręczenia innej spółki (często
własnej czy kapitałowo lub osobowo powiązanej). Aby przyjąć takie
poręczenie należy zbadać również akta rejestrowe poręczyciela, jego
sprawozdanie finansowe i historię dłużną. Z praktyki wynika, iż w
przypadku powiązań tzw. łańcucha spółek - jeżeli upada kontrahent,
niedługo potem i poręczyciel.

Pozew dla członka zarządu

W sytuacji gdy egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się
bezskuteczna można pozwać członka zarządu na podstawie art. 299
kodeksu spółek handlowych, oczywiście jeżeli odpowiedzialność ta nie
jest wyłączona zgodnie z tym przepisem. Aby tego dokonać należy
wskazać adresy członków zarządu spółki. Są one składane do akt
rejestrowych przy pierwszej rejestracji i przy każdej zmianie
członków zarządu (aktualizowane powinny być też same dane).
Uwaga! Dostęp do adresów członków zarządu jest jawny.

Konfliktowy kandydat do zarządu

Przyjmując pracownika do pracy na stanowisku kierowniczym, lub
powołując nowego członka zarządu lub członka organu spółki warto
zamówić w profesjonalnej spółce raport o tej osobie przygotowywany
na podstawie danych z akt KRS.
Obejmuje on zwykle informacje:
* o podmiotach w jakich dana osoba występowała i jakie pełniła
funkcje oraz
* finansowe o tych podmiotach w trakcie pełnienia funkcji przez
sprawdzaną osobę.
Dodatkowo cenną informacją dla pracodawcy może być ustalenie
„konfliktowości” przyszłego współpracownika na podstawie danych
rejestrowych. Jeżeli były członek zarządu zgłaszał zastrzeżenia do
protokołów zgromadzeń, nie dostał absolutorium, zaskarżał uchwały i
mówiąc potocznie „walczył” z byłym współpracownikiem to może mieć
przełożenie w jego przyszłych stosunkach zawodowych co często lepiej
sprawdzić, aby uniknąć później kosztownych i długotrwałych procesów
sądowych.

Przyjrzyj się także zobowiązaniom spółki, z którą współpracujesz

Dla spółki ważne są także informacje o postępowaniach upadłościowych
i egzekucyjnych prowadzonych w stosunku do kontrahenta.
Można je odnaleźć w odpisie z KRS zarówno aktualnym jak i pełnym.
Należy sprawdzać ostatnią stronę odpisu, która z reguły nie jest
badana przez przedsiębiorców, ze zwykłego przeoczenia. W Dziale 6 są
wpisywane m.in. informacje o
* likwidacji,
* rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki, 3)
* połączeniu, podziale lub przekształceniu,
* postępowaniu upadłościowym,
* postępowaniu układowym,
* postępowaniu naprawczym,
* zawieszeniu działalności gospodarczej.
Uwaga! To, że podmiot w dziale 6 będzie miał wpisane, iż toczy się
postępowanie upadłościowe, to oznacza, że zostało już wydane przez
sąd prawomocne postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
Jeżeli nie ma żadnego wpisu, nie oznacza to, że sam wniosek o
ogłoszenie upadłości nie został złożony. Mógł on zostać złożony i
może znajdować się w fazie rozpoznawania przez sąd lub po prostu
upadłość nie została ogłoszona.
Dlatego opierając się na danych upadłościowych z odpisu z KRS
uzyskujemy tylko szczątkowe informacje, które mogą „zamazywać”
prawdziwy obraz sytuacji korporacyjno-finansowej spółki. Dodatkowo
pozywając członka zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 ksh
należałoby uprzednio ustalić, czy w ogóle był składany sam wniosek o
ogłoszenie upadłości, a nie czy upadłość ta została faktycznie
ogłoszona. Aby uwolnić się bowiem z tej odpowiedzialności członek
zarządu musi wykazać przed sądem, że w odpowiednim czasie złożył w
sądzie upadłościowym wniosek o ogłoszenie upadłości.
Powstaje pytanie: jak sprawdzić złożenie wniosku w postępowaniu
upadłościowym? Należy dokonać ustaleń w sądzie rejonowym wydziale
upadłościowym właściwym dla siedziby spółki, której upadłość miałaby
zostać ogłoszona. Jednak z praktyki wynika, iż często wydziały nie
udzielają tych informacji telefonicznie i należy udać się
bezpośrednio do sądu, aby samemu przeglądać repertoria upadłościowe.
Również w tym zakresie profesjonalna spółka może pomóc i dokonać
analiz repertoriów we właściwym sądzie.

Monika Ćwiek, artykuł przygotowany w ramach projektu www.OkKRS.pl

Zdaniem autora (zdjęcie)
Monika Ćwiek, prawnik z kancelarii prawnej Studio Prawne w Warszawie

www.studioprawne.pl
Jest jeszcze jedna ważna kwestia. W działalności gospodarczej większość danych przedsiębiorcy uznają za swoją tajemnicę handlową. Jednak należy pamiętać, że współpracując z podmiotami publicznymi, osoby trzecie mogą mieć do nich dostęp. Jak? – przez złożenie wniosku do podmiotu publicznego o udostępnienie informacji publicznej. Szczególne wymogi i regulacje określone są oczywiście ustawowo, ale dla przykładu można wystąpić do właściwych władz o udostępnienie informacji w przedmiocie podmiotów, którym została udzielona koncesja, licencja, czy nawet o przesłanie skanów np. dokumentów koncesyjnych.
Publiczne będą też umowy zawierane między podmiotami prywatnymi, jeżeli drugą stroną umowy będzie podmiot publiczny np. na sprzedaż składników majątkowych przedsiębiorstwa publicznego, czy umowy zawierane w ramach przetargów, ale i zgodnie z przyjętym orzecznictwem sądów również rachunki wystawione przez prywatnego zleceniobiorcę na rzecz podmiotu publicznego.Orzecznictwo sądów kształtuje się również w taki sposób, iż możliwe jest uzyskanie dostępu do kopii decyzji wydanych w sprawie zgłoszeń znaków towarowych, jako do informacji publicznych (dotyczy to już zakończonych postępowań).

Infolinia +48 22 403 80 55
Zapraszamy na naszą stronę startowąhttp://www.okkrs.pl